Переглянуло: 95

Слав’янська міфологія.

 

 

В історії культури кожного народу умовно можна визначити два типи діячів. Одні зосереджують свою енергію тільки на
певній царині творчості, інші намагаються обійняти духовним
зором усю багатоманітність життя свого народу, прилучитися
до розвитку його творчого духу, примножити його сили в боротьбі за суспільний прогрес і національний розвиток. Саме до
таких діячів належить і Микола Костомаров — визначний
історик, громадський діяч, письменник, літературознавець,
фольклорист і педагог, | який, за словами М. Грушевського,
«розбивав ідеологічні підстави старожитної царської Росії —-
ту вінчану офіціальною тріадою «православія, самодержавія і
народності» миколаївську Росію, що привалила була своїм тягарем народне життя і загородила шляхи поступу і розвитку»
Миколі Костомарову належить заслуга заснування першої
таємної української політичної організації — Кирило-Мефодіївського братства, програма якого передбачала скасування
кріпосного права, встановлення соціальної рівності та свободи
слова, боротьбу проти самодержавного режиму централізму,
за право кожного народу на вільний національний розвиток,
утворення федерації рівноправних слов’янських народів. Він
багато зробив для вивчення етногенезу східнослов’янських народів, їх міфології, вірувань, словесної творчості, важко переоцінити його внесок у визначення менталітету українського
народу та розвитку його національної самосвідомості, обстоювання самостійності української мови й культури.
Протягом десятків років Костомаров був активним учасником громадсько-політичного і культурно-національного процесу, володіючи неабияким хистом агітатора й публіциста.
Як історик Микола Костомаров на противагу державницькій концепції й імперському централізмові з його деспотизмом і поневоленням народів утверджував провідну роль народних мас в історичному житті, досліджував визвольні народні рухи, увів у науковий обіг велику кількість архівних
історичних документів і матеріалів. Він автор близько 300
фундаментальних наукових досліджень, критичних і полемічних статей, багато з яких безпосередньо стосуються минулого
і тогочасного життя українського народу.
К остом аров був ініціатором створення популярної літератури для сам оосвіти народу, поруш ував питання народної о світи рідною м овою та педагогічні проблеми, став одним із за ­
сновників недільних шкіл.
Микола Костомаров став першим фаховим українським
літературним критиком, який виробляв її науково-методологічні основи, одним з організаторів української журналістики видавцем і популяризатором творів українських письменників, насамперед Т. Шевченка. Він перекладав твори
слов’янських і західноєвропейських літератур, що сприяло
розвиткові українського літературного процесу^

Книгу Миколи Костомарова можна замовити тут:  http://magazin.intelektnacii.top/index.php?route=product/product&product_id=198

 

×
Завітайте в наш магазин!