Переглянуло: 130

НАЦІОНАЛІЗМ.(навчальна проґрама). Підготувала Галина Лозко.

 

 

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛІЗМ.(навчальна проґрама). Підготувала Галина Лозко.

 

 

 

Сіренко Г.О. Навчальна проґрама до курсу «Націоналізм. Нація. Національна Ідея». – Київ: Укр. Дух. Акад. Рідновірів (УДАР), 2011. – 8 с.
Проґрама містить розділи: Вступ: сучасні загрози українській нації та державі; витоки антропоґенези, етноґенези та культуроґенези українців. Розділ 1 «Теорія нації»: етимолоґія «нації»; феноменолоґія «нації», моделі нації; атомістичне розуміння нації; нація як суспільство; ознаки нації; ґенеза нації; нація і демократія; проблема бездержавности нації; державна нація і держава; українська нація. Розділ 2 «Теорія націоналізму»: етимолоґія «націоналізму»; феноменолоґія «націоналізмів»; типолоґія націоналізмів; ґенеза націоналізму; український націоналізм.
ВСТУП

1. Сучасні загрози українській нації та державі. Загрози, що повстали перед українською нацією та державою. Начала української уявленої спільноти. Основні означення: Українська нація, Українська Національна Ідея, Ідея Національного, Український націоналізм. Етнічні землі українців. Українська держава. Етнічні землі українців за межами сучасної української держави. Поселення українців в інших державах світу. Історичні назви українців: самоназви та назви з боку інших народів. Державні утворення українців за Ю.О. Шиловим з VІІ тис. до наших днів.
2. Витоки антропоґенези, етноґенези та культуроґенези українців.
2.1. Початок Великої неолітичної революції на території України. Доіндоєвропейські та протоіндоєвропейські спільноти. Літопис Шу-нун Кам’яної Могили. Індоєвропейська мовна спільнота. Антрополоґічний склад давнього населення України: етноґенетичні аспекти.
2.2. Зародження цивілізації на теренах України. Буго-Дністровська та Сурсько-Дніпровська археолоґічна культури. Етноісторичні пам’ятки культури.
2.3. Держава Аратта. Виникнення першої в світі держави Аратти. Аратта Дніпра, Дунаю та Межиріччя. ІІІ етапи розвитку Аратти. Північномесо­потамська Аратта.
2.4. Аріан – країна аріїв. Нижньодніпровська прабатьківщина аріїв. Історія від Аратти до Бґарати. Трипільська археолоґічна культура. Феномен Трипільсько-кукутенської культурно-історичної спільноти.
2.5. Витоки слов’янства. Від Аратти до Гіпербореї. Аратська провідна верства праслов’янської культури. Праслов’яни та виникнення Шумеру (сумери) та Оріяни. Орійці, Анти. Спільність слов’ян та пелазгів. Етнічні процеси в Україні в межах І тис. до н.д. – І тис. н.д.
2.6. Зародження України й Руси. Лелеги (лелеки) – ліди – русени. Етруски. Енети – Венеди. Русь. Суспільний лад і віра докиївської Руси.
2.7. Античні часи. Доскіфські мешканці Північного Причорномор’я. Сколоти – Слов’яни – Склавини. Між часами аріїв та скіфами: кіммерійці. Скіфи, Сармати.
2.8. Середньовічні часи. Виникнення Київської Руси. Венеди – Анти – Склавини. Заснування Києва – столиці Руси. Кияни – індоєвропейська династія Оріяни. Заповіти волхвів. Етнічні процеси у часи Київської Руси. Східні слов’яни напередодні утворення Київської Руси. Давньоруська культурна спільність у ХІ – ХІІІ ст. Етнічні процеси на землях Північного Причорномор’я та Криму у ІХ – ХІІІ ст. Антрополоґічний склад давнього населення України: етноґенетичні аспекти.

Розділ 1
ТЕОРІЯ НАЦІЇ

Вступ. Проблеми соціолоґічного дослідження нації. Роля свідомости в суспільній творчости. Суспільна ідея. Проблеми дослідження явищ, пов’язаних з Ідеєю. Проблеми дослідження явищ, пов’язаних із нацією.
1. Етимолоґія «нації». Нація: еволюція поняття. Хаос дефініцій. Догматично-марксистський варіянт. Сучасні наукові дефініції1. Свідомість і воля – основа нації. Нація як твір нової та новітньої доби історії. Етнос, народ, нація.
2. Феноменолоґія2 «нації». Моделі нації. Смисл нації в раціоналістичній соціолоґії Вебера. Комунікативна3 теорія Дойча. Етатистична4 (державницька) модель нації. Етніцистична (етнолоґічна5) культурно-історична модель нації. Інструменталістична 6 модель нації. Типолоґія7 нації.
3. Атомістичне розуміння нації. Практичні основи. Суть атомістичного означення нації. Раса як об’єктивний критерій нації. Етнічна територія як основа нації.
4. Нація як суспільство. Означення суспільства. Спільнота та спілка. Уявлені спільноти. Нація як спільнота. Стихійний імперіялізм. Месіянізм. Ексклюзивність нації.
5. Ознаки нації. Раса. Культура. Історичні традиції. Критичний погляд І. Франка на русинську націю та русинів.
6. Ґенеза нації. Модерністичний підхід. Квазімордіялістична версія. Нації до націоналізму. Соціяльно-культурні передумови. Соціяльно-політичні передумови. Націоґенеза в модерну епоху.
7. Нація і демократія. Нація та ідея народної суверенности. Безнаціональність феодальної передкапіталістичної держави. Раціоналізація життя. Раціоналізм демократії.
8. Проблема бездержавности нації. Політичний характер публічної влади. Проблема загальної волі бездержавної нації. Проблема неполітичної влади та загальної волі бездержавної нації. Національна революція. Національно-визвольна концепція. Війни націй.
9. Державна нація і держава. Характеристика держави. Мета держави. Мета держави та інтереси державної нації. Нація – природній носій влади в державі. Нація, національні меншини та етнічні ґрупи. Території держави із мішаним населенням. Політична боротьба – мета нації. Політична боротьба та об’єктивні ознаки нації. Внутрішня суть нації. Універсалізм та нація. Проблеми напрямку розвою нації. Ідеал універсалізму і нація.
10. Українська нація. Особливости української нації. Термінолоґічні проблеми означення української нації. Квазімордіялістична ґенеза. Мордіялістична альтернатива. Національна свідомість (ідентичність). Національне відродження та націотворення.

Розділ 2
ТЕОРІЇ НАЦІОНАЛІЗМУ

1. Етимолоґія «націоналізму». Історія слова та означення «націоналізм». Терміни та основні параметри. Дефініції. Націоналізм, патріотизм, шовінізм.
2. Феноменолоґія «націоналізмів». Мітолоґія націоналізму. Доктрина націоналізму. Проблема взаємодії та взаємовпливів націоналізмів. Модернізаційна версія. Марксизм і націоналізм. Консерватизм і націоналізм. Консервативний підхід. Психолоґічні основи націоналізму. Націоналізм, нацизм, фашизм, комунізм, диктатура, соціялізм. Націоналізм і расизм. Націократія М. Сциборського.
3. Типолоґія націоналізмів. Класичні типолоґії. Типолоґія за Л. Ґрінфелдом. Інші історичні типолоґії. Соціолоґічні типолоґії. Критика типолоґій: методолоґічні зауваги. Типолоґія за Е. Смітом. Погляд на типолоґію з позицій політолоґії та психолоґії. Політична ґеоґрафія націоналізму.
4. Ґенеза націоналізму. Періодизація та аналітичні структури націоналізму. Інтелектуальні передвісники й формування ідеолоґії націоналізму. Політичні чинники націоналізму. Соціяльні та соціяльно-психолоґічні чинники націоналізму. Політична економія націоналізму. Епоха націоналізму.
5. Український націоналізм. Націоналізм в українській інтелектуальній традиції. Історична ґенеза. Проблеми типолоґії. Інтеґральний націоналізм Д. Донцова. Проблеми взаємодії та взаємовпливів націоналізмів. Означення українського націоналізму. Українська Національна Ідея. Національна Держава.
___________________________
1дефінiція (лат. definitio – означення, визначення від definio – означаю, визначаю, обмежую).
2феноменолoґія (феномен + лоґія – наука про феномени). 1. Філософська дисципліна, яка в історії філософії означена як: а) наука, що піддає критиці чуттєве пізнання (І. Кант, І.Г. Ламберт); б) учення про становлення філософії (Г. Геґель); в) частина психолоґії, що описує психічні феномени (Ф. Брентано, А. Мейнонґ). 2. Духовна сутність свідомости, що не залежить від реального існування та чуттєвого досвіду (філософія Е. Гуссерля).
3комунікатѝвний (лат. communicativus від communicatio зв’язок, повідомлення). 1. мовозн. Той, що належить до комунікації: а) спілкування, що ґрунтується на взаєморозумінні; повідомлення інформації від однієї людини до іншої або кількох інших осіб; б) масова комунікація – процес поширення інформації за допомогою технічних засобів. 2. Повідомлення, спілкування.
4eтатизм (фр. etatizme від etat – держава). 1. Один із напрямків політичної думки, який визнає пріоритети держави в усіх сферах суспільного життя. 2. Процес посилення ролі держави, її фетишизація.
5етнолoґія (грец. Ethos – плем’я, народ + лоґія). Те саме, що й етноґрафія. 1. Наука, яка вивчає культуру й побут народів світу, їхнє розселення, основи й закономірности культурно-історичного розвитку.
6інструментaльний. 1. Здійснюваний за допомогою інструментів. 2. образ. Який складається з музикантів, що грають на певних інструментах.
7типолoґія (тип + лоґія). Класифікація предметів або явищ за спільними ознаками.
Рекомендована література
Основна
Донцов Дмитро. Націоналізм. – Київ: Укр. Видав. Спілка; Вінниця: ДП «Держав. Картограф. фабрика», 2006. – 236 с. – Передмова Сергія Квіта: с. 4-17. – Бібліогр. до Передмови: с. 17-19 (54 назви). – Степан Ленкавський. Філософічні підстави «Націоналізму» Донцова: с. 228-232. – Портрет Дмитра Донцова: с. 3. – ISBN 966-7151-75-1.
Касьянов Георгій. Теорія нації та націоналізму: Монографія. – Київ: Либідь, 1999. – 352 с. – ISBN 966-06-0136-0.
Ленкавський Степан. Український націоналізм. – Твори в 3-х томах / За редакцією О. Сича. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2002. – Т.1. – 600 с.; 2003. – Т.2. – 524 с. – 2009. – Т.3. – 616 с. – ISBN 966-668-007-6; ISBN 966-668-010-6 (Т.1); ISBN 966-668-049-1 (Т.2); ISBN 978-966-428-115-4 (Т.3).
Лозко Галина. Етнологія України: Філософсько-теоретичний та етнорелі­гієзнавчий аспект. – Київ: АртЕк, 2001. – 304 с. – ISBN 966-505-057-5.
Старосольський Володимир. Теорія нації. – Київ: Вища школа; Нью-Йорк: Наук. Тов-во Шевченка, 1998. – XL, 156 с. – ISBN 5-11-004693-Х.
Шилов Ю.О. Джерела витоків української етнокультури ХІХ тис. до н.е. – ІІ тис. н.е. – Київ: Аратта, 2002. – 272 с. – ISBN 966-647-23-3.
Антолоґії
Націоналізм: Антологія / Упорядники О. Проценко, В. Лісовий. – Київ: Смолоскип, 2000. – 872 с.
Український націоналізм: Антологія. – Т. 1 / Микола Міхновський, Дмитро Донцов, Дмитро Андрієвський, Юліан Вассиян, Микола Сціборський, Зенон Коссак, Ярослав Стецько, Олег Ольжич, Олена Теліги, Дмитро Мирон, Юрій Липа, Петро Федун, Степан Бандера, Василь Галаса, Степан Ленкавський, Осип Дяків, Роман Бжеський, Володимир-Михайло Янів / Упорядник В. Рог / Вступ. ст. О. Сича. – Київ: Укр. видав. спілка ім. Юрія Липи, 2009. – 384 с. – Примітки: с. 360-370. – Словник: с. 371-376. – ISBN 978-966-1513-01-02.
Український націоналізм: Антологія. – Т. 2 / Євген Онацький, Ярослав Стецько, Степан Бандера, Євген Маланюк, Юрій Бойко-Блохін, Лев Ребет, Юрій Пундик, Дмитро Донцов, Зеновій Красівський, Роман Коваль, Василь Іванишин, Анатолій Свідзинський, Олег Баган, Володимир Яворський / Упор. В. Рог. – Київ: Укр. видав. спілка ім. Юрія Липи, 2011. – 352 с. – ISBN 978-966-1513-13-5.
Український націоналізм: Антологія. – Т. 1. – 2-ге вид. / Упор. В. Рог. – Київ: ФОП Стебеляк О.М., Укр. вид. спілка ім. Юрія Липи, 2010. – 384 с. – ISBN 978-966-1635-09-7.
Додаткова
Андерсон Бенедикт. Уявлені спільноти: Міркування щодо походження й поширення націоналізму. – 2-ге вид., перероб. – Київ: Критика, 2001. – 272 с. – ISBN 966-7679-16-0.

Баган Олег. Націоналізм і націоналістичний рух: Історія та Ідея. – Дрогобич: Відродження, 1994. – 192 с.
Балушок Василь. Українська етнічна спільнота. Етногенез, історія, етнонімія. – Біла Церква: Видавець Пшонківський О., 2008. – 304 с.
Бандера Степан. Перспективи української революції. – Київ: Ін-т нац. державознавства, 1999. – 624 с.
Галичанець Микола. Українська нація: Походження і життя української нації з найдавніших часів до ХІ століття. – Тернопіль: Мандрівець, 2005. – 368 с.
Галушко Кирило. Народи, етноси, нації. Сер. «Likbez-абетка». – Київ: Темпора, 2008. – 72 с.
Демократія: Антологія / Упорядник О. Проценко. – Київ: Смолоскип, 2005. – 1108 с.
Дичковська Г.О. Філософсько-політичні основи українського національно-визвольного руху 20-50-х років ХХ століття. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2003. – 164 с.
Донцов Д. Дух нашої давнини. – Дрогобич: Відродження, 1991. – 342 с.
Заставний Ф.Д. Українські етнічні землі. – Львів: Світ, 1993. – 176 с.
Эвола Юлиус. Языческий империализм / Пер с нем. А. Дугина / Послесловие А. Дугина. – Москва: Истор.-религ. ощ-во «Арктогея», 1994. – 172 с. – ISBN 5-85928-008-4.
Іванишин Василь. Державність нації. У 2-х том.: Збірка праць / За ред. та упоряд. Петра Іванишина. – Тернопіль: Астон, 2009. – Том І. – 704 с. – ISBN 978-966-308-284-4. – Том ІІ. – 224 с. – ISBN 978-966-308-285-1.
Іванишин Василь. Нація. Державність. Націоналізм. – Дрогобич: Відродження, 1992. – 178с.
Іванишин Василь, Радевич-Винницький. Мова і нація. – Дрогобич: Відродження, 1994. – 218 с.
Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави // Матеріали ІІ наукової Міжнародної конференції «Націоналізм і глобалізм у розвитку національних економік: Світова та вітчизняна практика» (15 допов.). – Дніпропетровськ, 25-26 травня 2007 р. / Наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2007. – 148 с. – Відом. про авт.: с. 137-138. – ISBN 978-966-428-044-7.
Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Ціннісно-смисловий вимір буття українського суспільства і перспективи українського націоналізму» (84 допов.). – Івано-Франківськ, 17-18 листопада 2007 р. / Наук. ред.. О.М. Сич. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2007. – 704 с. – Відом. про авт.: с. 697-703. – ISBN 978-966-428-058-4.
Капіца В.Ф., Моргун О.А. Українська національна ідея: Відповідь на виклик історії: Учбов. посіб. – Кривий Ріг: Мінерал, 2002. – 388 с. – ISBN 5-7763-1865-3.
Кононенко П.П. Національна ідея, нація, націоналізм: Монографія. – Київ: МАУП, 2006. – 358 с.: іл.
Консерватизм: Антологія / Упорядники О.Проценко, В.Лісовий. – Київ: Смолоскип, 1998. – 598 с.
Липа Юрій. Геополітичні орієнтири нової України. – Київ: Укр. вид. спілка, 1999. – 20 с.
Липа Ю.І. Твори: В 10 т. – Львів: Каменір, 2005. – Т.1: Поезія. – 2005. – 543 с.
Липинський В’ячеслав. Повне зібрання творів, архів, студії. Т.6, Кн.1. Листи до братів-хліборобів. – Київ-Філадельфія: Ін-т східно-європейських досліджень НАНУ; Східно­європейський дослід. ін-т ім. В.К. Липинського, 1995. – 471 с.
Лібералізм: Антологія / Упорядники О. Проценко, В. Лісовий. – Київ: Смолоскип, 2002. – 1126 с.
Орлик Максим (Дмитро Мирон). Ідея і чин України: Нарис ідеологічно-політичних основ українського націоналізму. – Київ: Укр. видав. спілка, 2001. – 216 с. – ISBN 966-7060-37-3.
Ребет Лев. Теорія нації. – Мюнхен: Сучасна Україна, 1955. – 200 с.
Свідзинський А. Це складне національне питання. – Київ: Фундація ім. О. Ольжича, 1994.
Сенченко М.І. Український консерватизм: Світогляд. Ідеологія. Націоналізм. – Київ: МАУП, 2006. – 96 с. (Б-ка журн. «Персонал»). – ISBN 966-608-537-2.
Ситник Олександр. Формування та еволюція ідеологічних концепцій національно-державницького спрямування в Україні (від початку ХІХ ст. – до 1939 р.): Моноґрафія. – Донецьк: Нуолідж, 2009. –547 с.–ISBN 978-966-1571-88-3.
Степико Михайло. Буття етносу: Витоки, сучасність, перспективи (філософсько-методологічний аналіз). – Київ: Тов-во «Знання», 1998. – 251 с. – ISBN 966-7293-53-Х.
Стецько Ярослав. Українська визвольна концепція. Твори в 2-х томах. – Мюнхен: ОУН, Ін-т освітньої політики, 1987. – Т.1. – 528 с.; 1991. – Т.2. – 467 с.
Сциборський Микола. Націократія. – Вінниця: ДП «Державна картограф. фаб-ка, 2007. – 112 с. – ISBN 978-966-7151-93-5.
Українська державницька ідея: Антологія політичного традиціоналізму / Укладання й передмова: О. Шоколо, Я. Орос / Біогр. довідки О. Шоколо. – Київ: МАУП, 2007. – 520 с. – ISBN 966-608-573-9.
Українська етнологія: Навч. посіб. / За ред. В. Борисенко. – Київ: Либідь, 2007. – 400 с. – ISBN 978-966-06-0457-5.
Фаріон Ірина. Степан Бандера – практик, теоретик, містик націоналістичного руху. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2009. – 32 с. + компакт-диск. – ISBN 978-966-428-113-9.
Чайченко О.О. Укри-арії: Дослідження родоводу українців. – Київ: Варта, 2003. – 302 с.: іл. (40 рис.). – Хронолог. знаков. подій на території України впродовж 55 тис. років: с. 284-293. – Порів. табл. писем. знаків: с. 294. – Бібліогр.: с. 295-299 (144 назви). – ISBN 966-585-046-6.
Шевчук Валерій. Національна ідея в Україні, зокрема національно-визвольна та її подвижники: Істор. нарис. – Київ: МАУП, 2007. – 272 с.
Шелухін Сергій. Україна – назва нашої землі з найдавніших часів. – Прага, 1936. – 250 с. – Перевидання: Дрогобич: Бескид, 1992. – 249 с.
Шилов Ю. Українська національна ідея. – Київ: Аратта, 2007. – 66 с.
Шпорлюк Роман. Імперія та нація. – Київ: Дух і Літера, 2000. – 354 с. – ISBN 966-7888-05-3.
Щокін Георгій. Український консерватизм як сутність національної ідеї. – Київ: МАУП, 2006. – 64 с. (Б-ка журналу «Персонал».)
Юрій М.Ф. Етногенез українського народу: Навч. посіб. – Вид. 3-те, доп. і перероб. – Київ: Кондор, 2008. – 262 с. – ISBN 978-966-351-147-4.

Література по темі. Можна замовити тут.

Націоналізм.

http://magazin.intelektnacii.top/index.php?route=product/product&product_id=125

 

НАЦІОНАЛІЗМ.(навчальна проґрама). Підготувала Галина Лозко.

 

 

 

 

Рідкісне видання, “Малий Святослав Хоробрий”.

http://magazin.intelektnacii.top/index.php?route=product/product&product_id=117

НАЦІОНАЛІЗМ.(навчальна проґрама). Підготувала Галина Лозко.

 

Меч Арея.

http://magazin.intelektnacii.top/index.php?route=product/product&product_id=128

НАЦІОНАЛІЗМ.(навчальна проґрама). Підготувала Галина Лозко.

 

Холодний яр.

http://magazin.intelektnacii.top/index.php?route=product/product&product_id=136

НАЦІОНАЛІЗМ.(навчальна проґрама). Підготувала Галина Лозко.

 

 

 

Якщо у Вас виникли проблеми з замовленням, зателефонуйте, будь ласка, +380735447701 для оформлення замовлення.

×
Завітайте в наш магазин!